B.) No losing weight at 50 Doing yoga stretches your body in good ways. When lean muscles are synthesized, calories in the body get burnt and this is an effective way to lose weight. The stretching exercises make your body to generate more muscles. When muscles use up energy, large amount of calories will be expended and this is the principle behind the stretching methods. Another advantage is that stretching is not a very high intensity exercise and can be easily adopted by anyone. Stretching exercises eases you off from any physical strains as well takes you to a higher level of health. weight loss for teenage girls The cost of this product is also quite high therefore many people may not be able to buy the flex belt. This belt has undergone various researches and the outcome described that it is quite effective in toning your abs. The flex belt can also be named as a abdominal belt because it is the abdominal where it is kept. There are many abs toning machines which works specifically for abs. The flex belt is one of them. It basically generates electronic muscle stimulation which helps in contacting the muscles. la weight loss nu-lite bars * Crohn s Disease. check my source 8. Add about 12 cups of water into the pot. Lower the heat and let the soup simmer. A two hour period is recommended to make the soup most effective. Add additional salt and pepper for taste. new weight loss prescription medication İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2014 » İşten Ayrılma Bildirgesi 2012

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2014

İşsizlik Maaşı Sigortası, İşsizlik Maaşı Hesaplama, işsizlik ödeneği ve İşsizlik Parası, işsizlik maaşı başvuru, işsizlik başvuru formu

Hoş Geldinizİşten Ayrılma Bildirgesi 2012

Yazan: admin Tarih: Şub 13th, 2010 |

Genel Açıklamalar

 İşverenler, hizmet akdi sona ermiş olan sigortalılar hakkında üç nüsha işten ayrılma bildirgesini tam ve eksiksiz olarak düzenleyip, 15 gün içinde, bir nüshasını Türkiye İş Kurumu’nun ilgili ünitesine vermek bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nishasını da işyerinde saklamakla yükümlüdürler.

 İşten ayrılma bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla ödemelerden işveren sorumludur.

 İşten ayrılma bildirgesini kuruma vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 ncü maddesine göre sanayi kasiminde çalışan on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası verilir.

 İşsizlik ödeneğine Hak Kazanma Şartları

 4447 Sayılı kanunun 51 inci maddesine göre; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde sürekli çalışmış olmaları kaydıyla aşağıda belirtilen hallerde iş akdi feshedilenler işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar:

 a) 1475 sayılı İş kanununun 13 üncü maddesi veya 854 sayılı deniz iş kanunu 16 ıncı maddesi ya da 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olanlar,

 b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya lomasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı iş kanununu 16 ıncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı deniz iş kanununun 14 üncü maddesinin (II), (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanunun 7 inci maddesi ile 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olanlar,

 c)  Hizmet akdi, süresi belli olsun  veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin

1475 sayılı İş Kanununun 17 inci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun

14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar

ArasındakiıMünasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fikrasına göre işveren

tarafindan feshedilmis olanlar,

 d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak,

854 sayılı Deniz İş Kanununun  7 inci maddesinin (II) numarali bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir

sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalanlar,

 e) İşyerinin el değiştirmesi veya baskasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak,

854 sayili Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalanlar,

 f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalanlar,

 g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen İş Kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri,

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözlesmesi Grev ve Lokavt Kanunu  Kapsamında yapılmış

olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözlesmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri 

dogrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olanlar.

 İşten Ayrılma Bildirgesinin Doldurulmasına  ilişkin Açıklamalar

 4. Bölüme İlişkin Açıklamalar

 - Hizmet  akdinin  sona  erme  nedeni  belirtilecektir. 

 (Örnek: 1475  sayılı  İş Kanununun 16 nci maddesi, Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesi (II) numaralı bendi)

 -Sigortalı işsizin işyerinde en son yaptığı görev açıkça belirtilecektir (Örnek: gece bekçisi, sekreter, oto boyacısı, bahçivan, muhasebeci vb.).

 İşten Çıkış Tarihini de Kapsayan Son 120 Gün  içindeki işyeri Kayıtları

    -Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni

        1. Hastalık,

        2. Ücretsiz izin,

        3.Disiplin cezası,

        4.Gözaltına alınma,

        5.Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

        6.Kısmi istihdam,

        7.Grev,

        8.Lokavt,

        9.Genel hayatı etkileyen olaylar,

      10.Ekonomik kriz,

      11.Doğal afetler,

      12.İşe giriş, 

      13.İşten çıkış  nedenlerinden birisi olarak doldurulacaktır.

 -En son çalışılan ay birinci ay olarak kabul edilecek ve daha önce çalışılan aylar geriye dogru sıra takip edecektir.

Çalışılan aylarda prim yatırılan gün sayısı ve prime esas kazançlar toplamı ilgili boşluklara yazılacaktır.

 Örnek:

Yıl Ay Aylık prime esas brüt kazanç Aylik prim gün sayisi Eksik prim gün sayisi var ise nedeni     
2002 Subat 200.000.000 TL 25 13.İşten çıkış
2002 Ocak 250.000.000 TL 30  
2001 Aralik 250.000.000 TL 30  
2001 Kasim 125.000.000 TL 12 1.Hastalık
2001 Ekim 250.000.000 TL 30  

 İşten ayrılma bildirgesini indirmek için tıklayınız

TÜRKİYE İŞ KURUMU                                        İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ   

                                                                                      İAB

1- İŞVEREN BİLGİLERİ
Adı soyadı/Ünvanıİşyeri adresi İl                                  İlçe: SSK İşyeri Sicil No:
Ticaret Sicil No:
Kuruluş Tarihi (gün/ay/yıl):       /     /   
Ana çalışma alanı
Tel:                               Fax: Kapsam                          Kamu                        Özel  
2- SİGORTALI BİLGİLERİ
Adı Soyadı: SSK Sicil no:
İkamet Adresi:İl:                                 İlçe: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):      /     /
Doğum Yeri:
Tel:                               Fax: Ana Adı:
Cinsiyeti                Kadın               Erkek   Baba Adı:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi kapsamında olanlar için doldurulacaktır.
Sakatlık derecesi % Sakatlık vergi Dilimi     1          2          3  
3- SANDIK BİLGİLERİ (Sigortalı, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında ise doldurulur)
Sandık Adı Sigortalı Sandık sicil no:
4- SİGORTALININ İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA BİLGİLERİ
İşe Giriş tarihi (gün/ay/yıl):      /     /    İşten çıkış tarihi (gün/ay/yıl):     /    /
İşten Çıkış Nedeni: İşyerindeki görevi:
Son aldığı aylık net ücret:
Son 120 gün içinde işyerindeki prime ilişkin kayıtlar (En son aydan başlayarak geriye doğru doldurulacaktır.)
Yıl Ay Aylık Prime Esas brüt kazanç Aylık Prim gün sayısı Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni(Bu bölüme arka sayfada listelenen nedenlerden bir veya birkaçı yazılacaktır.)
         
         
         
         
         
Son üç yıl içinde bu işyerindeki işsizlik sigortası prim ödeme gün sayısı:
5-BİLDİRGE İŞLEMLERİ
Bildirgenin verileceği İŞKUR birimi:
Düzenleme Tarihi (gün/ay/yıl):     /        / Sigortalıya Tebliğ tarihi (gün/ay/yıl):    /    /
Bu bildirgede yer alan tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgiler bulunması halinde, Kurumca yapılacak haksız ve fazla ödemelerden doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul ederim.                        İŞVEREN/YETKİLİ             Adı. Soyadı, Ünvanı İmza, Kaşe  İşyerinden onaylı bu bildirge ve resmi kimlik belgesi ile birlikte işten çıkış tarihinden sonraki 30 gün içinde 5 nci bölümde yazılı İŞKUR birimine başvurmam gerektiğini biliyorum.                                         SİGORTALI                                    Adı Soyadı İmza
115 Yorum Yapilmis » “İşten Ayrılma Bildirgesi 2012”

 1. meraba ben şuan işten çıkarıldım işkura başvurdum son üç yılda 583 günüm çıktı para alamadım çıkarıldığım işyerine bueksik günü tamamlatsam işsizlik parası alabilirmiyim,

 2. ben 30 0802009 da dört yıldır çalıştığım işten atıldım 29 cu maddeye göre kimseden bir hak ve net bir cevap alamadım işsizlik maaşıda alamıyorum ne yapmalıyım

 3. merhaba 25 madden işten çıkardılaar işsizlik maşı alamdım tazminatta mahkemeye verdim işsizlik maşını mahkeme sonuçlanınca ala bilirmiyim

 4. ben son 120 gunde gırdı cıktı olursa ıssızlık masından yaralanbılırmıyım

 5. 11.04.2010 tarihinde işten çıkışım verilmiş madde 19 diye adlandırılıyor.bu yüzden işsizlik maaşı alabilirmiyim

 6. ben 31/05 2010 tarihinde işden ayrıldım 8 yıldır sigortalı çalıştım işsızlık maaşını alabılırmıym

 7. alırsın

 8. merhaba, bir sorum olacaktı. 18.06.2010 tarihinde işten çıkışı yapılan işçinin işten ayrılış bilfirgesini 28.06.2010 tarihinde verirsem gecikmiş mi olurum.? para cezası uygulanır mı? bilgisi olan yardım etsin lütfen.

 9. 1 ay süresi var

 10. merhaba ben 6 yıldır tekstil fabrikasında calışiyorum ama işten ayrılmak isti yorum kendi istegimle tazminatımı alabilrmiyim ne yapmam gerekir iş kanununda kendi istegimle ayrılırsam taz minat hakedebilirmiyim alabilmem için ne yapmam gerekir bir yol gösterirseniz sevinirim teşekürler

 11. slm bende özel sektörde çalışıyordum işe giriş tarihim 30.05.2008 çıkartıldığım tarih ise 26.07.2010 fakat sigorta başlangıcı olarak 01.08.2008 yapmışlar işten çıkartılma sebebide belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi yazıyor evrakta.iki yılı aşkın süredir çalışıyorudum fakat senelik izin fazla mesai vermediler çalışma saatleri 8.30 ile 20.30 arası çalıştırılyorduk satış elemanıydım ama tüm mazanın işlerini bana yaptırıyorlardı haber vermeksizin işten çıkartıldım sigortalarımızı ara ara kesmişler nasıl hak talep edebilirim şimdi ben

 12. selamlar ben 28/04/2007 tarinden beri aynı inşaat firmasında çalışıyorum ama 22/07/2010 tarihinde bizden habersiz işcileri yan firmaya transfer etmişler yani çıkış verilip diğer firmaya giriş yapmışlar ve 10 gün içindede iş bitti diye çıkışlar verilecekmiş.şimdi işsizlik alabilirmiyiz tazminatımızı alabiliyormuyuz.ne yapmamız gerekiyor

 13. 1 YIL 1 AY KADAR BI İŞYERİNDE PERSONEL OLRAK ÇALİŞTİM FAKAT ŞİMDİ İŞ YERİ KAPATILIYOR İŞSİZLİK MAAŞİ ALABİLİRMİYİM

 14. benim işverenim vefat etti artık işyeri kapaınıo ama herkes kafasına göre bseyler söylüyor ne yapmam lazım işsizlik almam lazım..

 15. ben 2.5 yıldır çalıştığım şirketimden nikah hakkıyla anlaşmalı çıkış aldım.işsizlik parası alabilirmiyim.

 16. ben 13-07-2009 da işe başladım.şimdi evlilikten dolayı transferimi istedim ama vermediler tazminatımı verip sözleşmeli işten ayrılıyorum bu şekilde işsizlik maaşı alabilirmiyim.

 17. merhaba ben 3 yıldır çalıştığım işyerinden çıkaraldımm,geçerli neden göstererek,3 tane ihbarla sözleşmemi tek taraflı fesh ettiler ben bu şekilde işsizlik maaşı alabilirmiyim,kaç gün içinde baş vurmak lazımm benm 12 gün oldu işten çıkalı bir an önce cvp verirseniz sevinirim geç kalmayımm,çok teşekkür ederim şimdidenn..

 18. merhaba işten ayrılalı 2 ay oldu sigortamı kesmişler ama çıkış belgemi vermiyorlar nasıl işsizlik maaşı alabilirim

 19. 30/05/2010 tarihinde 4 yıldır çalıştığım işimden ayrıldım. fakat işsizlik maaşına başvurmadım. 1 aylık başvuru süresi olduğunu yeni öğrendim. şuan başvursam işsizlik maaşı alabilirmiyim.

 20. benim son üç yıl içinde 620 gün olmuş enson çalışmış oldugum işyerin dede 120 günü doldurmuşum ama işverenle nusubetli atrıldım çalışma saatlerinin fazla olması sebebiyle işyeri bana işten çıkış yazısı vermedi kendim çıktıgım için peki ben bu şartlar altında işsizlik maaşı alabilirmiyim

 21. selam ben 2 yıldır tekstil firmasında çalışıyorum nbeni işten çıkarmak için türlü nedenler aradılar bahanelr bende dayanamyıp işten çıktın prim günüm ise 830 ama işsizik maaşı almam için evrakta vermiyorlar bu konuda yardımcı olursanız sevirim

 22. İyi akşamlar diler öncelikle, benim sorum: Ben 21 Ekim 2010 tarihinde kendi isteğimle işten ayrıldım, son 3 yılda 720 gün çalışma günüm, son 120 günde işe gelmemezlik gibi şeylerde yapmadım.. Tüm şartları taşıyor gibiyimde tek sorun işden kendi isteğimle ayrılmam, BEN NE YAPMAM GEREKİYOR İŞ KURDAN PARA ALABİLMEK İÇİN BİR YOLU YOKMU?

 23. ben işsizlik parası almakistiyorum nasıl alabilirim .:TC NO 17101254898 SERVET KILINÇ :ADIYAMAN :GÖLBAŞI: GEDİKLİ: KÖYÜ

 24. BEN İŞTEN 18 EKİMDE AYRILDIM ALANYADA ÖTELDE ÇALIŞIYORUM :620 İŞ GÜNM VAR NASIL İŞSİZLİK PARASI ALABİLİRİM :ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM :TC :NO 17101254898:SERVET KILINÇ :GEDKLİ KÖYÜ :GÖLBAŞI :ADIYAMAN

 25. mrb ben taşoran bir firmaya bağlı olarak bir şirkette 3.5 yıl kesintisiz çalıştım iş yerinin değişmesi ve yeni şartların bana uymaması yüzünden iş hakkımı fes etmek istiyorum bu bu durumda bana tazminat hakkı doğarmı ayrıca iş yerim bana işten çıkma kağıdı vermiyor istifa yaz verelim diyor birde işsizlik maaşı alabilirmiyim cevap verirseniz çok memnun olurum şimdiden tşk ederim

 26. 19.maddeden işten ayrılmak zorunda kaldım..Sigortam ve maaşımm yatmıyor.kısacası işsiizim yani çalışıtığım kurum beni 3-4 belki 5 ay sonra çağıracak istenilen maddlere uymama rağmen neden işsizlik maaşı alamıyorum..nasıl bir saçmalıktır bu..lütfen bu konularda bilgisi olanlardn cevap bekliyorum.

 27. hatay`ın kırıkhan ilcesinde açılan lw waikiki magazada çalışdırdıgı personelleri tazminatlarını almamaları için istifa dileçcesi imzalatarak işde çalışdırıyor ve daha sonra o gini ne kadarda güzel ve düzenli bi şekilde çalışmış olsada işine son veriyor ben bu durumdan şikayetciyim

 28. meraba ben şuan işten çıkarıldım işkura başvurdum son üç yılda 584 günüm çıktı para alamadım çıkarıldığım işyerine bu eksik günü tamamlatsam işsizlik parası alabilirmiyim
  30,10,2010 çıkış tarihim başka bir şirketten eksik günü göstersem işsizlik maaşı alabilirmiyim

 29. askerlik nedeniyle işten istifa ettim bende maaş alabilirmiyim????????????

 30. Merhabalar arkadaslar yardıma ihtiyacım var.2009 şubat ayında taşeron firmaya bağlı biyerde işe başladım.nisanda girişler olucaktı şirket degiştigi icin 2009 nisanda girişler oldu primler yatmaya basladı.2 yıl oldu nerdeyse 31 aralık 2010 cuma günü telefon geldi şirket degişicekti yeni şirket sorumlusu yeni yıla dahil olmadıgımı yani cıkarıldıgımı söyledi.İşsizlik maaşı alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olurmusunuz ????

 31. mrb ben 2 yıldır şirket şöförüyüm her sene başında ihale yenileniyor ve benim giriş çıkışım gösteriliyor 2 yıl için bana işten ayrıldığıma dağil imza aldılar benim tazminat alma hakkım varmı yoksa artık iş vermezlermi sonucu ne olacak benim ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim

 32. merhaba ben 2008 6. ayından 30-11 2010. a kadar bir kooperatif te aktif olarak çalıştım ve iş bıttığı için ayrıldım ama iş vererın ayrılma ile ilgili iş kura gönderdiği belgede ne yazdığını bilmiyorum iş kura müracatım sonucu işsizlik maaşı alamayacağım beyan edildi maaş alabilmem için ne yapmam gerekiyor.

 33. merhaba…
  Ben henuz calısıyorum ama 6gun 11 saat mesaılı calıstıgım ıcın ıs sartları artık cok zor gelıyor ve yenı evlı oldugumdan evlılık nedenıyle ısten ayrılmayı dusunuyorum..
  Bu sartlarda ıssızlık maası alabılırmıyım..?

 34. alamassın özlem 2 ay çalışmışsın çalıştığın iş neyle ilgili yani mesleğin neydi

 35. selam size bir sorum olacak işten çıkarılalı bir ay gibi bir süre oldu ama hiç bir imza atmadım ayrıca işten çıkış belgeliside vermediler alamıyorum nasıl işsizlik maaşi alabilirim bana yardımcı olurmusunuz admin

 36. slm benim işsizlik ödeneğinden yararlanmak için 6 günüm eksik işkura başvurdum hakedemediniz diyildi üzerinden 1 ay geçti ne yapmalıym alabilmek için ek bildirge verilebilinirmi

 37. merhaba ben 4 yıl tekstil fab çalıştım nikah çıkışı ile işten ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmşiyim

 38. selam aleyküm bi sorum olacaktı ben 4 yıldır bi işte ssk lı calışıyordum ama ordan baska b iyere gectim dükanın istegi ile ve burda 3,5 aydır ssk sız çalısıyorum issizlik primi alabilirmiyim ii günler…

 39. ben 9 yıldır tekstıl fabrıkasında calısıyordum 3 gunonce duzensız maas yuzunden noterden ıhtar cekerek ısı bıraktım ıssızlık maası alabılırmıyım

 40. merhaba ben 5 yıldır kesintisiz ssk lı çalışıyorum ama bu 5 yılın içinde ikinci işyerimin süresi 1,5 yıl. ayrıca evliyim ve iki çocuğum var. primlerim de maaşım farklı olsa da asgari ücret üzerinden yattı. bu durumda işsizlik maaşı alabilir miyim ve eş çocuk faktörü rakamı etkiler mi? teşekkürler

 41. slm özel bir okulda öğretmen olarak çalıştım.sözleşmem 12 ay üzerinden yapıldı fakat okul yazın 3 ay sigorta yatırmadığı için ücretsiz izne ayırıyor gösterdi. banada istifa dilekçesi yazmam söylendi yazdım işten ayrıldım ..işzilik maaşı için başvuruda bulundum..kabul edilir mi ? alabilir miyim

 42. YA KENDİ GÖNLÜYLE İŞTEN AYRILAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

 43. mehraba ben otelde calışıyorum sezonluk calışıyoruz son 3 yılda 750 gün sigortam var kasımda otel kabanıyor ben 5 ay işsisz kalıyorum bizi 5 ay askıya alma hakları varmı işsizlik maaşı almak icin ne yabmam lazım

 44. ben daha önce işsizlik maaşı aldım.206 gün çalıştım.şu an yine işsizim maaş alabilirmiyim

 45. slm ben 1 buck senedir sigortalı calıstım ama suan isten cıkarıldım bu işşizlik maasından yararlanabilirmiyimcele cwp yazrsanz sewinirim

 46. mrb ben 7 yıldır özel bir firmada çalışıyorum. geçen sene doğum iznine çıktım 4 ay ücretli 3 ay ücretsiz izin aldım ve 8 agustos 2011 de işe başladım. 2 aydır çalışıyorum. şimdi beni işten çıkarıcaklar . işsizlik maaşı alabilmek için mutlaka 4 ayın dolmasımı lazım şimdi 60 gün için işsizlik maaşı alamıyacakmıyım

 47. 10 gün önçe işsizlik maaşı için başvurdum internetten vakat cevap gelmedi.internetten baktığımız zaman eşleştirmeye hazır değil diyor ne demek oluyor. yardımçı olurmusunuz

 48. merhaba ben 15 senedir işyerinde mevsimlik olarak çalıyorum her sene nisanda giriş eylülde çıkış veriyolar 2010 senesinde işsizlik maşı aldım 6 ay 2011 nisanda tekrar giriş yapıldı aynı işyerinde maaş aldıgım için bir hak kaybım olurmu

 49. merhaba ben 30/10/2011
  Tarih’inde kendi isteğimle iş yerinde 1 haftalık ücretsiz izin verilmesi halinde işten ayrıldım.geriye dönük 650 günüm var ve 120 günlük sigortam var.ben işsizlik parası alabilmek için işkur’dan nasıl bir hak talep edebilirim saygılar.

 50. ben 6yıldır bir yerde calışıyorum ayrılmak ıstıyorum tazmınatımı vermıyor neyapmam gerekıyor

 51. 11-10-2007 tarihinde bir işmerkezinde işe başladım.5-1-2012 tarihine kadar kesintisiz çalıştım.4857 sayılı iş kanunun 20.fıkrasına dayanarak işten ayrıldım bunu iş bırakma dilekçemede yazdım.bu dilekçe ile çalışma bakanlıgına şikayette bulundum.bir örnegide bende ölan dileçe ile müracat etmem yeterlimi..çıkış sebebim aylıgımın ödenmemesi,mesailerimin ödenmemesi,asgari geçim indiriminin ödenmemesi,halen alacaklarımı tahsil edemedim.işsizlik aylıgı alabilirmiyim.

 52. 01.10.2008tarinden beri calışiyorum ve 05.01.2012 tarinde işten ayrıldım cıkış nedenim kod 23 bu durumda ben işsizlik maşı alabilirmiyim

 53. Takdir edersiniz ki hiçbir işveren bir sebep olmaksızın çalışanını işten çıkarmaz internet sitenizdeki işsizlik maaaşı alabilme koşulunda bir hata olduğunu varsayıyorum. Bilginize…

 54. ben 17mayıs 2011 işten ayrıldım 6ay oldu elimde işsizlik parası alma işyeri nin verdiği işsizlik parası faydalama evrak var her ay almam gerekirdi istanbul dışında olduğum için alamadım bunu ala bilirmiyim

 55. işsizlik maaşı almabilmek için işkura başvuru yaptım.4 gün sonra telefonuma işsizlik maaşı kazanamadınız diye mesaj geldi.işkurun kendi sitesinden baktım.bildirgesi oluşmuş onaya girmiş yazıyo ne yapmam gerekiyo.bilgilendirirseniz sevinirm.

 56. bence arkadaşlar hesaplamada yalnışlar var

 57. mrb bn altı aylık hamileym ve özel bir şirkette iki yıldır çalışıyorum kndi istegmle ayrılsam işşizlik maaşı alabilirmiyim

 58. beş yıldır çalıştm bir ay önce çıkarıldımi işşizlik maaşı alabilrmiym

 59. işsizlik maaaşıaldım yanlız on günlük sigorta girişi yapıldıgı için benden iki misli geri ödüyorum

 60. işyeri iflas etti 05 01 2012 tarinde işe 26 06 2007 tarihinde başladım nekadar işsizlik maaşı alıcam

 61. ben calısmakta olduğun işyerinde 1 yıl calıştım ama bu sırada hamıle kaldım su an doğum izinindeyim ben işyerine 6 aylık ücretsız izin hakımı kulandımve bıtmek üzere cocuguma bakmakla yükümlüyüm cıkarsam işsizlik massi alabilirmiyim cevap verırsenız sevınırım sımdıden ilginize teşekür eder saygılarımı sunarım

 62. merbalar bugüzel sayfayı düzenliyenden çok mennun kaldım emegi gencen herkese sevgive saykılarımı gönderiyorum işlerinde başırıların daim olmasını temenni ederim 4yıllık çalışanım aylıgımı doğrudürüs alamadığım için işden ayrılacağım sigorta primlerim askeri üçretten yatıyo kac para almam lazım bana bilgi verirseniz sevnirim saykılarımla

 63. Gülabi kardeşin yorumuna benzer bir durumdayım bende başvuru yaptım işşizlik maaşı için ama hak kazanamadınız diye mesaj geldi telefonuma. Çalışma bakanlığına şikayette bulundum bir şey yapamayız dediler dilekçe yazdırdılar başlarından savmaya baktılar.İşkura gittim durumu anlattım tekrar müracaat yaptılar, Biz işçiler olarak maaşlarımızın verilmediği bir iş yerinde çalışmak zorunda değiliz ki burdan çıkmak bizim en doğal hakkımız ama neymiş ben işten kendi isteğimle ayrılmışım felan filan… Bu ülkede tam demokrasi olduğuna ve olacağına hiçbir zaman inanmıyorum güçlülerin ve patronların Türkiye’si olmuş…..

 64. 01/26/2012işverentarafından işime sonverilmiştir kıdem tazminatımı ihbartazminatımı yıllık izin üçretimi ve2aylık sigortaparası tarafıma öden memiştir

 65. merhabalar ben işten kendım ayrıldım ama işkura kaydım oldugu takdırde kayıdım cıkmıyor nasıl yardımcı olursunuz

 66. lütfen en kısa zamanda yardımcı olursanız sevinirim

 67. ne yazık ki ilginç bir ülkede yaşıyoruz.Mecliste adam 2 sene milletvekiligi yapıyor.Her hakka sahip oluyor.Ama çalışan kesim kendisinden kesilen parayı dahi alamıyor.Düşünüyorumda faransadaki [burjuva]düzeni bizde ne zaman bitecek.umarım benim cocuklarım görmez.

 68. merhabalar ben 24/1/2012 tarihinde işten kendi istegimle ayrıldım 2,5 yıldır aynı yerde calıstım. acaba işsizlik maası alabilirmiyim

 69. merhaba ben 20.08.2008 yılında işe başladım evlilikten dolayı işten ayrılmak istiyorum bu durumda işsizlik maaşı alabilirmiyim

 70. merhaba, ben şöför olarak 3 yıldır çalıştığım firmadan kendi rızam ile ayrılmak zorunda bırakıldım.İşşizlik parası alabilecekmiyim.

 71. selam 11/05/2009 dan beri özel güvenlik olarak calış maktayım 30/04/2012 de iş hakkımız fesih edilecek şeklinde ihbar edildi.gerekce başka yer olmadığından işsizlik ödeneği alabilirmiyiz.

 72. berhaba sayın yetkili 630 günlük çalışmam var kesintisiz 35 gün fazla meseim var 15 09 2011 tarihinde nafakahükmü ödemesi işyerine gelmiş fakat işyeri rafa kaldırıp banada bilgi vermediler 19 03 2012 tarihinde borçtan dolayı yakalandım 3 kandıra cezaevinde yattım 675 bin yatırdıktan sonra şartlı serbes kaldım piskolejim bozuldu işten ayrılmak istiyorum orta derece yöneticiyim tazminat alabilirmiyim iş yeri biz vermeyiz diyor hata kimde acaba ortada kaldım yardım ederseniz sevinirim

 73. şöför olarak çalışırkenişten çıkarıldım

 74. merhaba işimden kendi isteğimle ayrıldım bir nevi istifa ettim
  3 aydır işten ayrılmışım işyerinden kağıt alsam işsizlik maaşından yararlanabilirmiyim

 75. slm benim eşim doğum izni aldi ancak iş yeri tek çalıştıgi için dört ay idare edemem diyerek yerine birini aldı malum izin bitince işten çıkarılacak asgari ücret ile çalışıyor idi sigortası kesintisiz yattı işe giriş tarihi aralık 2010 işten izne ayrılış tarihi mart sonu 2012 işsizlik odenegi alabilir mi alırsa ne kadar alır

 76. 19-04-2012 tarihinde 4.5 senedir (1600 gün) çalıştığım şirket beni başka bir firmada göstereceğini ve çalışanları azaltacağı için başka firmaya geçireceğini bildirmiştir.başka firmaya sigorta da boşluk olmadan geçişimde işsizlik ödeneği hakkım kaybolur mu? daha sonra yasal olarak haklarımı tekrar alabilirmiyim.

 77. selam ben 2006 nın 8. ayında işe basladım 20.04.2012 de hastalıgım nedeniyle işten cıktım işe giriş tarihinden itibaren sigortam hep 15 gün son 4 ay ise 30 gün yattı toplamda 1200 gün sigortam görünüyor bu sartlar altında ben işsizlik ödeneği alabilirmiyım

 78. selam ben 4 aydır doğum izinindeydim raporum bu ay bitti işten çıkarılıyorum doğum izininde olduğum için prim yok acaba ben işsizlik parası alabilirmiyim lütfen beni aydınlatırsanız sevinirim…

 79. ben muğla bodrum duru teknikte 4 gün çalıştım daha sonra çıktım sigorta işlemim 4 gün sürdü ve şimdi işsizlik parası almak istiyom bunun için nereye başvurabilirim

 80. 22.08.2006-04.05.2012 tarihleri arasında çalıştığım işyerinden işveren tarafından çıkarıldım.İşten ayrılma belgesine sigortalının işten ayrılış kodu olarak 04 yazılmış içeriğini bilmediğim için size soruyorum,işsizlik maaşı alabilecekmiyim…teşekkürler

 81. eşim ikibuçuk yıldır sigortalı çalışıyor eşimin çalışmasına müsade etmiyorum bu yüzden işden ayrıldıgı takdirde işsizlik maaşaı alabilirmi yada alabilmesi için ne gibi yollara başvurabilirim artı gebe dir

 82. devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapıyorum,okullar kapanınca işim son bulacak,işsizlik maaşı alabilirmiyim?

 83. ben bir işyerinde 22 yıldır çalışmaktayım ama 15 yıl ssk gösterilmişim pirim vermedi ayrılmak istiyorum ama işşizlik maşı ve tazminatlarımı alabilirmiyim ne tavsiye edersiniz selamlar

 84. 22 yıldır işyerinde çalışıyorum ama 15 yıl ssk gösterilmişim pirim vermediler ayrılmak istiyorum işşizlik maşı ve tazminatlarımı nasıl alabilirim ne tavsiye edersiniz acil ne yapacagımı bilemiyorum patronum vermekte hiç taraftar değil seamlar allah razı olsun

 85. merhaba 2.5 yıldır çalışıyorum..2 aydırda başka bir işyerinde devam etmekteyim çalışmaya..patronumla anlaşamamam nedeni ile şuan işimden ayrılmak istiyorum.işsizlik maaşı alabilirmiyim.şartları nelerdir yardımcı olurmusunuz..

 86. işzizlikmaaşinabaşvuruyaptınamabırayücgungcmiştiıszizlikmaaşialirmıyım

 87. 18.maddeden işten atıldım 2.5 yıl çalıştım hiçbir hakkımı alamadım işsizlik parası kesildi neden alamıyorum merak ediyorum

 88. işsizlik maaşıyla ijgili başvurumu öğrenmek istiyorum

 89. slm ben 06.06.2008 den beri un fabrikasında çalışıyordum.iş verenimiz geçen hafta bizi işten çıkardı.sebebi işyerinin niteliği değiştiği için,ve bizde kıdem ve ihbar tazminetı almayı düşünüyoruz.ama işveren bize bazı evraklar imzalatmak istiyor.bizde bu konuda bilgi sahibi olmadığımız için imzalamadık.sizden isteğimiz hangi evrakların imzalanıp imzalanmayacağı.teşekkür ederim

 90. patronum tarafidan isten cikartildim ama isten cikis kagidimi almaya gittigimden benden habersiz kendi istegimle ciktigimi gosterilen bir belge gondermisler. belgeyi almadim bu durumu nasil duzletebilirim

 91. ben 4yıldır diş hekimi yanında çalışıyordum ama nakil durumundan işi bıraktım işsizlik maaşı alabilirmiyim acaba

 92. ben dokuzsene özek şirkette calıştım işsizlık massı alabılırmıyım tazmınatımı aldım

 93. merhaba ben 01.01.2007 den beri çalışıyorum evllik için kendi isteğimle işten ayrıldım işkurdan maaş bağlayamacaklarını söylediler bunun için yapılacak birşey varmı.

 94. selamunaleyküm haberlere göre yeni kanun çıkıyormuş.işveren çıkarttığı takdirde tazminat ödemeyecek…peki kendi istifamızı verirsek işsizlik ödemesi alabilirmiyiz bunu öğrenmek istiyorum ….2005 yılından ssk lıyım 2009 işsislik aldım ,bitti ve 2010 da tekrar aynı iş yerine girdim ve 2 yılı aşkın halen çalışıyorum bu kanundan sonra kendim çıksam işsizlik alabilirmiyim,bilgilerinize arz ederim ……..teşekkür ederim.

 95. arkadaşlar son 120 gün hiç giriş çıkış olmaması gerekiyor ve birde işveren sizi işten çıkarmalı yani kendi isteğinle çıkarsan işsizlik maaşı alamazsın işverenden sizi işten çıkardığına dair belge alıp işkura başvurmalısınız işten çıkarılıp belgenizi aldıktan sonra 1 ay içinde başvurmalısınız 1 ayı geçerse kabul olmaz ve geriye dönük toplamda 600 gün sigortalı olmalısınız

 96. 2000 yılından bu zamanakadar çalıştım şimdinekadar tazminat alabilirim

 97. arkadaslar ben elektrikci olarak santiyelerde calısıyorum bız santıyelerde calısırken maasımız asgaridn gosterılıyo bundan gectık ama santıye bıtttıkten sonra sırket dıyorkı su santıyeye gececeksınız bız olmaz dıyoruz cıkısa zorluyorlar yani istifaya benim gibi cok arkadas magdur bu konuda adam memleketınde santıye ama bıtmıs gıtmek ıstemıyo baska yere

 98. yani issizlik parası alabilirbiyim birde her santiyeye geciste giris cikıs yapilıyo bize zararı ne

 99. işsizlik maaşını internetten nasıl başlatabilirim.

 100. BENIM 670 ĞÜN SİGORTAM VAR İŞTEN ÇIKTIM ACABA İŞŞİZLİK MAISI ALABILIRMIYIM BANA YARDIMCI OLAN ARKDASLARA TESEKKR EDERM

 101. ben 28 ekim 2005 – 30 ekim 2008 tarihleri arasında ortağı olduğum şirkette sigortalıydım ve işsizlik maaşı almadım sorum biraz saçma olacak acaba benim geçmiş tarihli işsizlik maaşımı almam mümkün olabilirmi şirket resen kapanış verildi… saygılarımla …

 102. ıyı günler ben BMC çalışanıyım fakat son 5 aydır maaş ödenmesinde zorluk yasıyoruz sözleşme gereği ihtar çekıp işten ayrılıp hakkımızı alıyormuşuz fakat işsizlik sigortasını nasıl alırız sigortamız odenıyor fakat ben son 4 ay içinde 50 gün raporluydum kolum kırık olduğu için nasıl bır yol izlemeliyim bilgi verirseniz sevinirim

 103. merhaba ben 10/05/2012 tarihinde işten çıkarıldım işten çıkarıldıktan hemen sonra işkur’a başvurdum, son üç yılda 576 günüm çıktı işsizlik maaşı almaya hak kazanamadım eksik günleri hangi tarihe kadar tamamlarsam işsizlik maaşı alabilirim ve hangi şartlarla eksik günlerimi tamamlayabilirim?

 104. 30.09.2012.taeihinde işime sonverilmiş işten cikartilar beni işkur katiköy şübesine isizlik maaşi almak icin 15.gün oldu muracaat etiğim hala binetice cikmati toplam calişmiş günüm 1853 gün ben alamiyorumi isizlik maişi beni engisa sürete bilkilentirirsaniz cok memnun olurum bekliyorum 542.4132161 hikmet süicmez fintikli mah sarmaşiksok no249 maltebe istanbul

 105. cok acil yartiminizi bekliyorum saygilarimla berişan halteyim

 106. merhaba ben işten cıkarıldım ama cıkış göstermiyolar napa bilirim

 107. sözleşmemiz bittiği için şuanki işyerinde çalişmak istemiyorum.yani tekrar yeni sözleşmeye imza atmayacağim,birnevi kendi isteğimle işten ayrilmiş olacağim.bu durumda işsizlik maaşi ve tazminat alabilirmiyim.

 108. merhaba 2008-2011 yıllarında sigortalı olarak çalıştım evlilik ve şehir değikliği sebebiye işten ayrılmak durumunda kaldım 7 aydır işsizim işsizlik sigortasından yararlanabilirmiyim yaralnırsam geçmişe dönüklü işsizlik maaşı alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim..

 109. kendi isteğimle istifa ettim.acaba işsizlik maaşından faydalanabilirmiyim?

 110. hastalıktan dolayı işten ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmiyim

 111. ben kendi isteyimle işten ayrılyorum acaba işsizlik maaşı alabilirmiyim?

 112. merhaba 28.06.2011 tarihinden bu yana bir şirkette tır şöförlüğü yapmaktayım bundan 20 gün önce maddi hasarlı kaza yaptım kazada her ne kadar suçum yoksa da arkadan vurduğum için ben suçlu gözüktüm ve bunun uzerine şirket benim iş aktimi fesh etmiş bana verdikleri kağıttaki ifadeleri aynı şekil de size aktarıyorum..şahsınıza yapılmış olan hizmet akdiniz 4857 iş kanununun 25 maddenin 2 (1) bendine göre işçinin kendi isteği veya savunması yüzünden iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi işyeri nin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödenmeyecek derecede hasara ve kayba uğratması 24.09.2013 tarihi itibarı ile fesih edilecekir..
  haketmiş olduğunuz yasal haklarınız tarafınıza ödenecektir ..
  size sormak istediğim şey bütün yasal haklarımı alabilecekmiyim en kısa zamanda bilgi verirseniz sevinirim..

 113. turizm işindeyim sezonluk çalışmaktayım 3 yıl içinde her yıl ortalama 8 ay olmak kosulu ile çalıştım 05.11 tarihinde işletme tarafından yine çıkarıldım ama işsizlik ödeneği almaya hak kazanamadım neden olabilir

Yorum Yapin