İşten Ayrılma Bildirgesi 2012

By admin - Son Güncelleme: Cumartesi, Şubat 13, 2010 - Save & Share - 110 Comments

Genel Açıklamalar

 İşverenler, hizmet akdi sona ermiş olan sigortalılar hakkında üç nüsha işten ayrılma bildirgesini tam ve eksiksiz olarak düzenleyip, 15 gün içinde, bir nüshasını Türkiye İş Kurumu’nun ilgili ünitesine vermek bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nishasını da işyerinde saklamakla yükümlüdürler.

 İşten ayrılma bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla ödemelerden işveren sorumludur.

 İşten ayrılma bildirgesini kuruma vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 ncü maddesine göre sanayi kasiminde çalışan on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası verilir.

 İşsizlik ödeneğine Hak Kazanma Şartları

 4447 Sayılı kanunun 51 inci maddesine göre; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde sürekli çalışmış olmaları kaydıyla aşağıda belirtilen hallerde iş akdi feshedilenler işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar:

 a) 1475 sayılı İş kanununun 13 üncü maddesi veya 854 sayılı deniz iş kanunu 16 ıncı maddesi ya da 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olanlar,

 b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya lomasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı iş kanununu 16 ıncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı deniz iş kanununun 14 üncü maddesinin (II), (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanunun 7 inci maddesi ile 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olanlar,

 c)  Hizmet akdi, süresi belli olsun  veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin

1475 sayılı İş Kanununun 17 inci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun

14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar

ArasındakiıMünasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fikrasına göre işveren

tarafindan feshedilmis olanlar,

 d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak,

854 sayılı Deniz İş Kanununun  7 inci maddesinin (II) numarali bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir

sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalanlar,

 e) İşyerinin el değiştirmesi veya baskasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak,

854 sayili Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalanlar,

 f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalanlar,

 g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen İş Kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri,

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözlesmesi Grev ve Lokavt Kanunu  Kapsamında yapılmış

olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözlesmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri 

dogrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olanlar.

 İşten Ayrılma Bildirgesinin Doldurulmasına  ilişkin Açıklamalar

 4. Bölüme İlişkin Açıklamalar

 - Hizmet  akdinin  sona  erme  nedeni  belirtilecektir. 

 (Örnek: 1475  sayılı  İş Kanununun 16 nci maddesi, Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesi (II) numaralı bendi)

 -Sigortalı işsizin işyerinde en son yaptığı görev açıkça belirtilecektir (Örnek: gece bekçisi, sekreter, oto boyacısı, bahçivan, muhasebeci vb.).

 İşten Çıkış Tarihini de Kapsayan Son 120 Gün  içindeki işyeri Kayıtları

    -Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni

        1. Hastalık,

        2. Ücretsiz izin,

        3.Disiplin cezası,

        4.Gözaltına alınma,

        5.Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

        6.Kısmi istihdam,

        7.Grev,

        8.Lokavt,

        9.Genel hayatı etkileyen olaylar,

      10.Ekonomik kriz,

      11.Doğal afetler,

      12.İşe giriş, 

      13.İşten çıkış  nedenlerinden birisi olarak doldurulacaktır.

 -En son çalışılan ay birinci ay olarak kabul edilecek ve daha önce çalışılan aylar geriye dogru sıra takip edecektir.

Çalışılan aylarda prim yatırılan gün sayısı ve prime esas kazançlar toplamı ilgili boşluklara yazılacaktır.

 Örnek:

Yıl Ay Aylık prime esas brüt kazanç Aylik prim gün sayisi Eksik prim gün sayisi var ise nedeni     
2002 Subat 200.000.000 TL 25 13.İşten çıkış
2002 Ocak 250.000.000 TL 30  
2001 Aralik 250.000.000 TL 30  
2001 Kasim 125.000.000 TL 12 1.Hastalık
2001 Ekim 250.000.000 TL 30  

 İşten ayrılma bildirgesini indirmek için tıklayınız

TÜRKİYE İŞ KURUMU                                        İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ   

                                                                                      İAB

1- İŞVEREN BİLGİLERİ
Adı soyadı/Ünvanıİşyeri adresi İl                                  İlçe: SSK İşyeri Sicil No:
Ticaret Sicil No:
Kuruluş Tarihi (gün/ay/yıl):       /     /   
Ana çalışma alanı
Tel:                               Fax: Kapsam                          Kamu                        Özel  
2- SİGORTALI BİLGİLERİ
Adı Soyadı: SSK Sicil no:
İkamet Adresi:İl:                                 İlçe: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):      /     /
Doğum Yeri:
Tel:                               Fax: Ana Adı:
Cinsiyeti                Kadın               Erkek   Baba Adı:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi kapsamında olanlar için doldurulacaktır.
Sakatlık derecesi % Sakatlık vergi Dilimi     1          2          3  
3- SANDIK BİLGİLERİ (Sigortalı, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında ise doldurulur)
Sandık Adı Sigortalı Sandık sicil no:
4- SİGORTALININ İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA BİLGİLERİ
İşe Giriş tarihi (gün/ay/yıl):      /     /    İşten çıkış tarihi (gün/ay/yıl):     /    /
İşten Çıkış Nedeni: İşyerindeki görevi:
Son aldığı aylık net ücret:
Son 120 gün içinde işyerindeki prime ilişkin kayıtlar (En son aydan başlayarak geriye doğru doldurulacaktır.)
Yıl Ay Aylık Prime Esas brüt kazanç Aylık Prim gün sayısı Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni(Bu bölüme arka sayfada listelenen nedenlerden bir veya birkaçı yazılacaktır.)
         
         
         
         
         
Son üç yıl içinde bu işyerindeki işsizlik sigortası prim ödeme gün sayısı:
5-BİLDİRGE İŞLEMLERİ
Bildirgenin verileceği İŞKUR birimi:
Düzenleme Tarihi (gün/ay/yıl):     /        / Sigortalıya Tebliğ tarihi (gün/ay/yıl):    /    /
Bu bildirgede yer alan tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgiler bulunması halinde, Kurumca yapılacak haksız ve fazla ödemelerden doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul ederim.                        İŞVEREN/YETKİLİ             Adı. Soyadı, Ünvanı İmza, Kaşe  İşyerinden onaylı bu bildirge ve resmi kimlik belgesi ile birlikte işten çıkış tarihinden sonraki 30 gün içinde 5 nci bölümde yazılı İŞKUR birimine başvurmam gerektiğini biliyorum.                                         SİGORTALI                                    Adı Soyadı İmza
Konular İşsizlik Maaşı • Etiketler: , , , , , Yazının Başına Dön

110 Responses to “İşten Ayrılma Bildirgesi 2012”

Comment from yılmaz tezcan
Time 23 Nisan 2010 at 19:11

meraba ben şuan işten çıkarıldım işkura başvurdum son üç yılda 583 günüm çıktı para alamadım çıkarıldığım işyerine bueksik günü tamamlatsam işsizlik parası alabilirmiyim,

Comment from yakup
Time 6 Mayıs 2010 at 11:48

ben 30 0802009 da dört yıldır çalıştığım işten atıldım 29 cu maddeye göre kimseden bir hak ve net bir cevap alamadım işsizlik maaşıda alamıyorum ne yapmalıyım

Comment from Anonim
Time 14 Mayıs 2010 at 18:06

merhaba 25 madden işten çıkardılaar işsizlik maşı alamdım tazminatta mahkemeye verdim işsizlik maşını mahkeme sonuçlanınca ala bilirmiyim

Comment from Anonim
Time 17 Mayıs 2010 at 18:23

ben son 120 gunde gırdı cıktı olursa ıssızlık masından yaralanbılırmıyım

Comment from alper akgül
Time 20 Mayıs 2010 at 10:49

11.04.2010 tarihinde işten çıkışım verilmiş madde 19 diye adlandırılıyor.bu yüzden işsizlik maaşı alabilirmiyim

Comment from benim 3yıl içinde 850 günüm var son 120 içinde giriş çıkış yok işsizlik maaşı alabilirmiyim
Time 22 Mayıs 2010 at 18:01

Comment from Anonim
Time 2 Haziran 2010 at 21:57

ben 31/05 2010 tarihinde işden ayrıldım 8 yıldır sigortalı çalıştım işsızlık maaşını alabılırmıym

Comment from Anonim
Time 12 Haziran 2010 at 23:48

alırsın

Comment from yardım
Time 28 Haziran 2010 at 12:09

merhaba, bir sorum olacaktı. 18.06.2010 tarihinde işten çıkışı yapılan işçinin işten ayrılış bilfirgesini 28.06.2010 tarihinde verirsem gecikmiş mi olurum.? para cezası uygulanır mı? bilgisi olan yardım etsin lütfen.

Comment from Anonim
Time 5 Temmuz 2010 at 23:30

1 ay süresi var

Comment from fatih
Time 9 Temmuz 2010 at 13:00

merhaba ben 6 yıldır tekstil fabrikasında calışiyorum ama işten ayrılmak isti yorum kendi istegimle tazminatımı alabilrmiyim ne yapmam gerekir iş kanununda kendi istegimle ayrılırsam taz minat hakedebilirmiyim alabilmem için ne yapmam gerekir bir yol gösterirseniz sevinirim teşekürler

Comment from munise uza
Time 27 Temmuz 2010 at 09:15

slm bende özel sektörde çalışıyordum işe giriş tarihim 30.05.2008 çıkartıldığım tarih ise 26.07.2010 fakat sigorta başlangıcı olarak 01.08.2008 yapmışlar işten çıkartılma sebebide belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi yazıyor evrakta.iki yılı aşkın süredir çalışıyorudum fakat senelik izin fazla mesai vermediler çalışma saatleri 8.30 ile 20.30 arası çalıştırılyorduk satış elemanıydım ama tüm mazanın işlerini bana yaptırıyorlardı haber vermeksizin işten çıkartıldım sigortalarımızı ara ara kesmişler nasıl hak talep edebilirim şimdi ben

Comment from şöfürrr
Time 1 Ağustos 2010 at 10:54

selamlar ben 28/04/2007 tarinden beri aynı inşaat firmasında çalışıyorum ama 22/07/2010 tarihinde bizden habersiz işcileri yan firmaya transfer etmişler yani çıkış verilip diğer firmaya giriş yapmışlar ve 10 gün içindede iş bitti diye çıkışlar verilecekmiş.şimdi işsizlik alabilirmiyiz tazminatımızı alabiliyormuyuz.ne yapmamız gerekiyor

Comment from Anonim
Time 19 Ağustos 2010 at 07:11

1 YIL 1 AY KADAR BI İŞYERİNDE PERSONEL OLRAK ÇALİŞTİM FAKAT ŞİMDİ İŞ YERİ KAPATILIYOR İŞSİZLİK MAAŞİ ALABİLİRMİYİM

Comment from ne yapıcam?
Time 1 Eylül 2010 at 18:00

benim işverenim vefat etti artık işyeri kapaınıo ama herkes kafasına göre bseyler söylüyor ne yapmam lazım işsizlik almam lazım..

Comment from tugce
Time 4 Eylül 2010 at 21:30

ben 2.5 yıldır çalıştığım şirketimden nikah hakkıyla anlaşmalı çıkış aldım.işsizlik parası alabilirmiyim.

Comment from Anonim
Time 7 Eylül 2010 at 23:38

ben 13-07-2009 da işe başladım.şimdi evlilikten dolayı transferimi istedim ama vermediler tazminatımı verip sözleşmeli işten ayrılıyorum bu şekilde işsizlik maaşı alabilirmiyim.

Comment from deniz akhan
Time 12 Eylül 2010 at 17:12

merhaba ben 3 yıldır çalıştığım işyerinden çıkaraldımm,geçerli neden göstererek,3 tane ihbarla sözleşmemi tek taraflı fesh ettiler ben bu şekilde işsizlik maaşı alabilirmiyim,kaç gün içinde baş vurmak lazımm benm 12 gün oldu işten çıkalı bir an önce cvp verirseniz sevinirim geç kalmayımm,çok teşekkür ederim şimdidenn..

Comment from özlem altınok
Time 14 Eylül 2010 at 15:59

merhaba işten ayrılalı 2 ay oldu sigortamı kesmişler ama çıkış belgemi vermiyorlar nasıl işsizlik maaşı alabilirim

Comment from murat
Time 15 Eylül 2010 at 20:52

30/05/2010 tarihinde 4 yıldır çalıştığım işimden ayrıldım. fakat işsizlik maaşına başvurmadım. 1 aylık başvuru süresi olduğunu yeni öğrendim. şuan başvursam işsizlik maaşı alabilirmiyim.

Comment from özgür
Time 18 Ekim 2010 at 12:46

benim son üç yıl içinde 620 gün olmuş enson çalışmış oldugum işyerin dede 120 günü doldurmuşum ama işverenle nusubetli atrıldım çalışma saatlerinin fazla olması sebebiyle işyeri bana işten çıkış yazısı vermedi kendim çıktıgım için peki ben bu şartlar altında işsizlik maaşı alabilirmiyim

Comment from abuzer
Time 25 Ekim 2010 at 16:48

selam ben 2 yıldır tekstil firmasında çalışıyorum nbeni işten çıkarmak için türlü nedenler aradılar bahanelr bende dayanamyıp işten çıktın prim günüm ise 830 ama işsizik maaşı almam için evrakta vermiyorlar bu konuda yardımcı olursanız sevirim

Comment from Mustafa CESUR
Time 25 Ekim 2010 at 18:24

İyi akşamlar diler öncelikle, benim sorum: Ben 21 Ekim 2010 tarihinde kendi isteğimle işten ayrıldım, son 3 yılda 720 gün çalışma günüm, son 120 günde işe gelmemezlik gibi şeylerde yapmadım.. Tüm şartları taşıyor gibiyimde tek sorun işden kendi isteğimle ayrılmam, BEN NE YAPMAM GEREKİYOR İŞ KURDAN PARA ALABİLMEK İÇİN BİR YOLU YOKMU?

Comment from servet
Time 2 Kasım 2010 at 12:56

ben işsizlik parası almakistiyorum nasıl alabilirim .:TC NO 17101254898 SERVET KILINÇ :ADIYAMAN :GÖLBAŞI: GEDİKLİ: KÖYÜ

Comment from servet
Time 2 Kasım 2010 at 13:03

BEN İŞTEN 18 EKİMDE AYRILDIM ALANYADA ÖTELDE ÇALIŞIYORUM :620 İŞ GÜNM VAR NASIL İŞSİZLİK PARASI ALABİLİRİM :ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM :TC :NO 17101254898:SERVET KILINÇ :GEDKLİ KÖYÜ :GÖLBAŞI :ADIYAMAN

Comment from filiz
Time 11 Kasım 2010 at 00:11

mrb ben taşoran bir firmaya bağlı olarak bir şirkette 3.5 yıl kesintisiz çalıştım iş yerinin değişmesi ve yeni şartların bana uymaması yüzünden iş hakkımı fes etmek istiyorum bu bu durumda bana tazminat hakkı doğarmı ayrıca iş yerim bana işten çıkma kağıdı vermiyor istifa yaz verelim diyor birde işsizlik maaşı alabilirmiyim cevap verirseniz çok memnun olurum şimdiden tşk ederim

Comment from Dimitrios
Time 22 Kasım 2010 at 19:18

19.maddeden işten ayrılmak zorunda kaldım..Sigortam ve maaşımm yatmıyor.kısacası işsiizim yani çalışıtığım kurum beni 3-4 belki 5 ay sonra çağıracak istenilen maddlere uymama rağmen neden işsizlik maaşı alamıyorum..nasıl bir saçmalıktır bu..lütfen bu konularda bilgisi olanlardn cevap bekliyorum.

Comment from LW WAİKİKİ
Time 23 Kasım 2010 at 14:25

hatay`ın kırıkhan ilcesinde açılan lw waikiki magazada çalışdırdıgı personelleri tazminatlarını almamaları için istifa dileçcesi imzalatarak işde çalışdırıyor ve daha sonra o gini ne kadarda güzel ve düzenli bi şekilde çalışmış olsada işine son veriyor ben bu durumdan şikayetciyim

Comment from Anonim
Time 2 Aralık 2010 at 12:48

meraba ben şuan işten çıkarıldım işkura başvurdum son üç yılda 584 günüm çıktı para alamadım çıkarıldığım işyerine bu eksik günü tamamlatsam işsizlik parası alabilirmiyim
30,10,2010 çıkış tarihim başka bir şirketten eksik günü göstersem işsizlik maaşı alabilirmiyim

Comment from işsizgenç
Time 5 Aralık 2010 at 16:54

askerlik nedeniyle işten istifa ettim bende maaş alabilirmiyim????????????

Comment from Tolga Orhan
Time 3 Ocak 2011 at 02:45

Merhabalar arkadaslar yardıma ihtiyacım var.2009 şubat ayında taşeron firmaya bağlı biyerde işe başladım.nisanda girişler olucaktı şirket degiştigi icin 2009 nisanda girişler oldu primler yatmaya basladı.2 yıl oldu nerdeyse 31 aralık 2010 cuma günü telefon geldi şirket degişicekti yeni şirket sorumlusu yeni yıla dahil olmadıgımı yani cıkarıldıgımı söyledi.İşsizlik maaşı alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olurmusunuz ????

Comment from Anonim
Time 4 Ocak 2011 at 15:17

mrb ben 2 yıldır şirket şöförüyüm her sene başında ihale yenileniyor ve benim giriş çıkışım gösteriliyor 2 yıl için bana işten ayrıldığıma dağil imza aldılar benim tazminat alma hakkım varmı yoksa artık iş vermezlermi sonucu ne olacak benim ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim

Comment from adnan
Time 23 Şubat 2011 at 17:17

merhaba ben 2008 6. ayından 30-11 2010. a kadar bir kooperatif te aktif olarak çalıştım ve iş bıttığı için ayrıldım ama iş vererın ayrılma ile ilgili iş kura gönderdiği belgede ne yazdığını bilmiyorum iş kura müracatım sonucu işsizlik maaşı alamayacağım beyan edildi maaş alabilmem için ne yapmam gerekiyor.

Comment from tugba
Time 11 Mart 2011 at 11:54

merhaba…
Ben henuz calısıyorum ama 6gun 11 saat mesaılı calıstıgım ıcın ıs sartları artık cok zor gelıyor ve yenı evlı oldugumdan evlılık nedenıyle ısten ayrılmayı dusunuyorum..
Bu sartlarda ıssızlık maası alabılırmıyım..?

Comment from slm
Time 26 Mart 2011 at 11:26

alamassın özlem 2 ay çalışmışsın çalıştığın iş neyle ilgili yani mesleğin neydi

Comment from selam
Time 12 Nisan 2011 at 11:04

selam size bir sorum olacak işten çıkarılalı bir ay gibi bir süre oldu ama hiç bir imza atmadım ayrıca işten çıkış belgeliside vermediler alamıyorum nasıl işsizlik maaşi alabilirim bana yardımcı olurmusunuz admin

Comment from canan
Time 27 Nisan 2011 at 22:00

slm benim işsizlik ödeneğinden yararlanmak için 6 günüm eksik işkura başvurdum hakedemediniz diyildi üzerinden 1 ay geçti ne yapmalıym alabilmek için ek bildirge verilebilinirmi

Comment from işsizlik maaaşı
Time 10 Mayıs 2011 at 09:55

merhaba ben 4 yıl tekstil fab çalıştım nikah çıkışı ile işten ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmşiyim

Comment from mehmet
Time 26 Mayıs 2011 at 09:34

selam aleyküm bi sorum olacaktı ben 4 yıldır bi işte ssk lı calışıyordum ama ordan baska b iyere gectim dükanın istegi ile ve burda 3,5 aydır ssk sız çalısıyorum issizlik primi alabilirmiyim ii günler…

Comment from SLM
Time 1 Temmuz 2011 at 17:38

ben 9 yıldır tekstıl fabrıkasında calısıyordum 3 gunonce duzensız maas yuzunden noterden ıhtar cekerek ısı bıraktım ıssızlık maası alabılırmıyım

Comment from anonim 28
Time 2 Ağustos 2011 at 09:42

merhaba ben 5 yıldır kesintisiz ssk lı çalışıyorum ama bu 5 yılın içinde ikinci işyerimin süresi 1,5 yıl. ayrıca evliyim ve iki çocuğum var. primlerim de maaşım farklı olsa da asgari ücret üzerinden yattı. bu durumda işsizlik maaşı alabilir miyim ve eş çocuk faktörü rakamı etkiler mi? teşekkürler

Comment from Anonim
Time 7 Ağustos 2011 at 15:24

slm özel bir okulda öğretmen olarak çalıştım.sözleşmem 12 ay üzerinden yapıldı fakat okul yazın 3 ay sigorta yatırmadığı için ücretsiz izne ayırıyor gösterdi. banada istifa dilekçesi yazmam söylendi yazdım işten ayrıldım ..işzilik maaşı için başvuruda bulundum..kabul edilir mi ? alabilir miyim

Comment from Anonim
Time 26 Ağustos 2011 at 09:47

YA KENDİ GÖNLÜYLE İŞTEN AYRILAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

Comment from osman
Time 11 Eylül 2011 at 23:48

mehraba ben otelde calışıyorum sezonluk calışıyoruz son 3 yılda 750 gün sigortam var kasımda otel kabanıyor ben 5 ay işsisz kalıyorum bizi 5 ay askıya alma hakları varmı işsizlik maaşı almak icin ne yabmam lazım

Comment from feridun
Time 15 Eylül 2011 at 11:11

ben daha önce işsizlik maaşı aldım.206 gün çalıştım.şu an yine işsizim maaş alabilirmiyim

Comment from anonim
Time 19 Eylül 2011 at 21:25

slm ben 1 buck senedir sigortalı calıstım ama suan isten cıkarıldım bu işşizlik maasından yararlanabilirmiyimcele cwp yazrsanz sewinirim

Comment from Anonim
Time 3 Ekim 2011 at 12:53

mrb ben 7 yıldır özel bir firmada çalışıyorum. geçen sene doğum iznine çıktım 4 ay ücretli 3 ay ücretsiz izin aldım ve 8 agustos 2011 de işe başladım. 2 aydır çalışıyorum. şimdi beni işten çıkarıcaklar . işsizlik maaşı alabilmek için mutlaka 4 ayın dolmasımı lazım şimdi 60 gün için işsizlik maaşı alamıyacakmıyım

Comment from ahmet
Time 21 Kasım 2011 at 22:29

10 gün önçe işsizlik maaşı için başvurdum internetten vakat cevap gelmedi.internetten baktığımız zaman eşleştirmeye hazır değil diyor ne demek oluyor. yardımçı olurmusunuz

Comment from ahmet yalçınkaya
Time 29 Kasım 2011 at 22:59

merhaba ben 15 senedir işyerinde mevsimlik olarak çalıyorum her sene nisanda giriş eylülde çıkış veriyolar 2010 senesinde işsizlik maşı aldım 6 ay 2011 nisanda tekrar giriş yapıldı aynı işyerinde maaş aldıgım için bir hak kaybım olurmu

Comment from Anonim
Time 28 Aralık 2011 at 20:57

merhaba ben 30/10/2011
Tarih’inde kendi isteğimle iş yerinde 1 haftalık ücretsiz izin verilmesi halinde işten ayrıldım.geriye dönük 650 günüm var ve 120 günlük sigortam var.ben işsizlik parası alabilmek için işkur’dan nasıl bir hak talep edebilirim saygılar.

Comment from ali
Time 7 Ocak 2012 at 21:02

ben 6yıldır bir yerde calışıyorum ayrılmak ıstıyorum tazmınatımı vermıyor neyapmam gerekıyor

Comment from gülabi
Time 8 Ocak 2012 at 11:57

11-10-2007 tarihinde bir işmerkezinde işe başladım.5-1-2012 tarihine kadar kesintisiz çalıştım.4857 sayılı iş kanunun 20.fıkrasına dayanarak işten ayrıldım bunu iş bırakma dilekçemede yazdım.bu dilekçe ile çalışma bakanlıgına şikayette bulundum.bir örnegide bende ölan dileçe ile müracat etmem yeterlimi..çıkış sebebim aylıgımın ödenmemesi,mesailerimin ödenmemesi,asgari geçim indiriminin ödenmemesi,halen alacaklarımı tahsil edemedim.işsizlik aylıgı alabilirmiyim.

Comment from ogushan
Time 9 Ocak 2012 at 07:07

01.10.2008tarinden beri calışiyorum ve 05.01.2012 tarinde işten ayrıldım cıkış nedenim kod 23 bu durumda ben işsizlik maşı alabilirmiyim

Comment from banu
Time 13 Ocak 2012 at 14:20

Takdir edersiniz ki hiçbir işveren bir sebep olmaksızın çalışanını işten çıkarmaz internet sitenizdeki işsizlik maaaşı alabilme koşulunda bir hata olduğunu varsayıyorum. Bilginize…

Comment from bekir şahin
Time 16 Ocak 2012 at 13:44

ben 17mayıs 2011 işten ayrıldım 6ay oldu elimde işsizlik parası alma işyeri nin verdiği işsizlik parası faydalama evrak var her ay almam gerekirdi istanbul dışında olduğum için alamadım bunu ala bilirmiyim

Comment from tuba
Time 16 Ocak 2012 at 14:05

işsizlik maaşı almabilmek için işkura başvuru yaptım.4 gün sonra telefonuma işsizlik maaşı kazanamadınız diye mesaj geldi.işkurun kendi sitesinden baktım.bildirgesi oluşmuş onaya girmiş yazıyo ne yapmam gerekiyo.bilgilendirirseniz sevinirm.

Comment from Anonim
Time 19 Ocak 2012 at 19:55

bence arkadaşlar hesaplamada yalnışlar var

Comment from Anonim
Time 21 Ocak 2012 at 09:49

mrb bn altı aylık hamileym ve özel bir şirkette iki yıldır çalışıyorum kndi istegmle ayrılsam işşizlik maaşı alabilirmiyim

Comment from Anonim
Time 21 Ocak 2012 at 09:54

beş yıldır çalıştm bir ay önce çıkarıldımi işşizlik maaşı alabilrmiym

Comment from Anonim
Time 26 Ocak 2012 at 18:34

işsizlik maaaşıaldım yanlız on günlük sigorta girişi yapıldıgı için benden iki misli geri ödüyorum

Comment from nuriye
Time 26 Ocak 2012 at 20:43

işyeri iflas etti 05 01 2012 tarinde işe 26 06 2007 tarihinde başladım nekadar işsizlik maaşı alıcam

Comment from hatice
Time 27 Ocak 2012 at 19:33

ben calısmakta olduğun işyerinde 1 yıl calıştım ama bu sırada hamıle kaldım su an doğum izinindeyim ben işyerine 6 aylık ücretsız izin hakımı kulandımve bıtmek üzere cocuguma bakmakla yükümlüyüm cıkarsam işsizlik massi alabilirmiyim cevap verırsenız sevınırım sımdıden ilginize teşekür eder saygılarımı sunarım

Comment from 4yıllık çalışanım işden ayrılacagım
Time 30 Ocak 2012 at 21:12

merbalar bugüzel sayfayı düzenliyenden çok mennun kaldım emegi gencen herkese sevgive saykılarımı gönderiyorum işlerinde başırıların daim olmasını temenni ederim 4yıllık çalışanım aylıgımı doğrudürüs alamadığım için işden ayrılacağım sigorta primlerim askeri üçretten yatıyo kac para almam lazım bana bilgi verirseniz sevnirim saykılarımla

Comment from Gökhan
Time 31 Ocak 2012 at 12:09

Gülabi kardeşin yorumuna benzer bir durumdayım bende başvuru yaptım işşizlik maaşı için ama hak kazanamadınız diye mesaj geldi telefonuma. Çalışma bakanlığına şikayette bulundum bir şey yapamayız dediler dilekçe yazdırdılar başlarından savmaya baktılar.İşkura gittim durumu anlattım tekrar müracaat yaptılar, Biz işçiler olarak maaşlarımızın verilmediği bir iş yerinde çalışmak zorunda değiliz ki burdan çıkmak bizim en doğal hakkımız ama neymiş ben işten kendi isteğimle ayrılmışım felan filan… Bu ülkede tam demokrasi olduğuna ve olacağına hiçbir zaman inanmıyorum güçlülerin ve patronların Türkiye’si olmuş…..

Comment from ergin
Time 31 Ocak 2012 at 15:49

01/26/2012işverentarafından işime sonverilmiştir kıdem tazminatımı ihbartazminatımı yıllık izin üçretimi ve2aylık sigortaparası tarafıma öden memiştir

Comment from ahme
Time 1 Şubat 2012 at 22:33

merhabalar ben işten kendım ayrıldım ama işkura kaydım oldugu takdırde kayıdım cıkmıyor nasıl yardımcı olursunuz

Comment from çalıştığım şirket iflas etti iş akdim sona erdirilmedi şu an sigortam yatıyormu
Time 3 Şubat 2012 at 18:09

lütfen en kısa zamanda yardımcı olursanız sevinirim

Comment from fatih
Time 9 Şubat 2012 at 22:14

ne yazık ki ilginç bir ülkede yaşıyoruz.Mecliste adam 2 sene milletvekiligi yapıyor.Her hakka sahip oluyor.Ama çalışan kesim kendisinden kesilen parayı dahi alamıyor.Düşünüyorumda faransadaki [burjuva]düzeni bizde ne zaman bitecek.umarım benim cocuklarım görmez.

Comment from kenan
Time 24 Şubat 2012 at 18:07

merhabalar ben 24/1/2012 tarihinde işten kendi istegimle ayrıldım 2,5 yıldır aynı yerde calıstım. acaba işsizlik maası alabilirmiyim

Comment from gülsüm
Time 28 Şubat 2012 at 01:16

merhaba ben 20.08.2008 yılında işe başladım evlilikten dolayı işten ayrılmak istiyorum bu durumda işsizlik maaşı alabilirmiyim

Comment from engin tatlı
Time 6 Mart 2012 at 13:45

merhaba, ben şöför olarak 3 yıldır çalıştığım firmadan kendi rızam ile ayrılmak zorunda bırakıldım.İşşizlik parası alabilecekmiyim.

Comment from güvenlik
Time 19 Mart 2012 at 11:00

selam 11/05/2009 dan beri özel güvenlik olarak calış maktayım 30/04/2012 de iş hakkımız fesih edilecek şeklinde ihbar edildi.gerekce başka yer olmadığından işsizlik ödeneği alabilirmiyiz.

Comment from özkan bozali
Time 29 Mart 2012 at 10:11

berhaba sayın yetkili 630 günlük çalışmam var kesintisiz 35 gün fazla meseim var 15 09 2011 tarihinde nafakahükmü ödemesi işyerine gelmiş fakat işyeri rafa kaldırıp banada bilgi vermediler 19 03 2012 tarihinde borçtan dolayı yakalandım 3 kandıra cezaevinde yattım 675 bin yatırdıktan sonra şartlı serbes kaldım piskolejim bozuldu işten ayrılmak istiyorum orta derece yöneticiyim tazminat alabilirmiyim iş yeri biz vermeyiz diyor hata kimde acaba ortada kaldım yardım ederseniz sevinirim

Comment from 01/03/2012işten çıkarıldm
Time 4 Nisan 2012 at 18:50

şöför olarak çalışırkenişten çıkarıldım

Comment from seyhan
Time 4 Nisan 2012 at 21:58

merhaba işimden kendi isteğimle ayrıldım bir nevi istifa ettim
3 aydır işten ayrılmışım işyerinden kağıt alsam işsizlik maaşından yararlanabilirmiyim

Comment from kasiyer
Time 5 Nisan 2012 at 11:18

slm benim eşim doğum izni aldi ancak iş yeri tek çalıştıgi için dört ay idare edemem diyerek yerine birini aldı malum izin bitince işten çıkarılacak asgari ücret ile çalışıyor idi sigortası kesintisiz yattı işe giriş tarihi aralık 2010 işten izne ayrılış tarihi mart sonu 2012 işsizlik odenegi alabilir mi alırsa ne kadar alır

Comment from Anonim
Time 19 Nisan 2012 at 09:47

19-04-2012 tarihinde 4.5 senedir (1600 gün) çalıştığım şirket beni başka bir firmada göstereceğini ve çalışanları azaltacağı için başka firmaya geçireceğini bildirmiştir.başka firmaya sigorta da boşluk olmadan geçişimde işsizlik ödeneği hakkım kaybolur mu? daha sonra yasal olarak haklarımı tekrar alabilirmiyim.

Comment from HAKAN
Time 23 Nisan 2012 at 15:52

selam ben 2006 nın 8. ayında işe basladım 20.04.2012 de hastalıgım nedeniyle işten cıktım işe giriş tarihinden itibaren sigortam hep 15 gün son 4 ay ise 30 gün yattı toplamda 1200 gün sigortam görünüyor bu sartlar altında ben işsizlik ödeneği alabilirmiyım

Comment from SONAY
Time 28 Nisan 2012 at 10:37

selam ben 4 aydır doğum izinindeydim raporum bu ay bitti işten çıkarılıyorum doğum izininde olduğum için prim yok acaba ben işsizlik parası alabilirmiyim lütfen beni aydınlatırsanız sevinirim…

Comment from ibrahim saydam
Time 7 Mayıs 2012 at 18:47

ben muğla bodrum duru teknikte 4 gün çalıştım daha sonra çıktım sigorta işlemim 4 gün sürdü ve şimdi işsizlik parası almak istiyom bunun için nereye başvurabilirim

Comment from banu kartal
Time 13 Mayıs 2012 at 12:51

22.08.2006-04.05.2012 tarihleri arasında çalıştığım işyerinden işveren tarafından çıkarıldım.İşten ayrılma belgesine sigortalının işten ayrılış kodu olarak 04 yazılmış içeriğini bilmediğim için size soruyorum,işsizlik maaşı alabilecekmiyim…teşekkürler

Comment from köksal
Time 21 Mayıs 2012 at 18:46

eşim ikibuçuk yıldır sigortalı çalışıyor eşimin çalışmasına müsade etmiyorum bu yüzden işden ayrıldıgı takdirde işsizlik maaşaı alabilirmi yada alabilmesi için ne gibi yollara başvurabilirim artı gebe dir

Comment from uygar
Time 23 Mayıs 2012 at 08:27

devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapıyorum,okullar kapanınca işim son bulacak,işsizlik maaşı alabilirmiyim?

Comment from Anonim
Time 23 Mayıs 2012 at 10:46

ben bir işyerinde 22 yıldır çalışmaktayım ama 15 yıl ssk gösterilmişim pirim vermedi ayrılmak istiyorum ama işşizlik maşı ve tazminatlarımı alabilirmiyim ne tavsiye edersiniz selamlar

Comment from süleyman
Time 23 Mayıs 2012 at 10:53

22 yıldır işyerinde çalışıyorum ama 15 yıl ssk gösterilmişim pirim vermediler ayrılmak istiyorum işşizlik maşı ve tazminatlarımı nasıl alabilirim ne tavsiye edersiniz acil ne yapacagımı bilemiyorum patronum vermekte hiç taraftar değil seamlar allah razı olsun

Comment from mehtap
Time 1 Haziran 2012 at 10:00

merhaba 2.5 yıldır çalışıyorum..2 aydırda başka bir işyerinde devam etmekteyim çalışmaya..patronumla anlaşamamam nedeni ile şuan işimden ayrılmak istiyorum.işsizlik maaşı alabilirmiyim.şartları nelerdir yardımcı olurmusunuz..

Comment from Anonim
Time 10 Haziran 2012 at 12:41

işzizlikmaaşinabaşvuruyaptınamabırayücgungcmiştiıszizlikmaaşialirmıyım

Comment from 18.maddeden işten çıkartıldım hiç bir hakkımı alamadım işsizlik kesintisiyapıldığı halde neden alamıyorum merak ediyorum.
Time 11 Haziran 2012 at 21:48

18.maddeden işten atıldım 2.5 yıl çalıştım hiçbir hakkımı alamadım işsizlik parası kesildi neden alamıyorum merak ediyorum

Comment from faruk sari
Time 14 Haziran 2012 at 18:55

işsizlik maaşıyla ijgili başvurumu öğrenmek istiyorum

Comment from cumali
Time 30 Haziran 2012 at 21:10

slm ben 06.06.2008 den beri un fabrikasında çalışıyordum.iş verenimiz geçen hafta bizi işten çıkardı.sebebi işyerinin niteliği değiştiği için,ve bizde kıdem ve ihbar tazminetı almayı düşünüyoruz.ama işveren bize bazı evraklar imzalatmak istiyor.bizde bu konuda bilgi sahibi olmadığımız için imzalamadık.sizden isteğimiz hangi evrakların imzalanıp imzalanmayacağı.teşekkür ederim

Comment from 1000
Time 2 Temmuz 2012 at 08:55

Comment from seda
Time 5 Temmuz 2012 at 19:27

patronum tarafidan isten cikartildim ama isten cikis kagidimi almaya gittigimden benden habersiz kendi istegimle ciktigimi gosterilen bir belge gondermisler. belgeyi almadim bu durumu nasil duzletebilirim

Comment from arzu
Time 16 Temmuz 2012 at 01:02

ben 4yıldır diş hekimi yanında çalışıyordum ama nakil durumundan işi bıraktım işsizlik maaşı alabilirmiyim acaba

Comment from Anonim
Time 16 Temmuz 2012 at 14:10

ben dokuzsene özek şirkette calıştım işsizlık massı alabılırmıyım tazmınatımı aldım

Comment from gülsüm
Time 30 Temmuz 2012 at 10:43

merhaba ben 01.01.2007 den beri çalışıyorum evllik için kendi isteğimle işten ayrıldım işkurdan maaş bağlayamacaklarını söylediler bunun için yapılacak birşey varmı.

Comment from ilknur
Time 31 Temmuz 2012 at 18:57

selamunaleyküm haberlere göre yeni kanun çıkıyormuş.işveren çıkarttığı takdirde tazminat ödemeyecek…peki kendi istifamızı verirsek işsizlik ödemesi alabilirmiyiz bunu öğrenmek istiyorum ….2005 yılından ssk lıyım 2009 işsislik aldım ,bitti ve 2010 da tekrar aynı iş yerine girdim ve 2 yılı aşkın halen çalışıyorum bu kanundan sonra kendim çıksam işsizlik alabilirmiyim,bilgilerinize arz ederim ……..teşekkür ederim.

Comment from Anonim
Time 31 Temmuz 2012 at 21:10

arkadaşlar son 120 gün hiç giriş çıkış olmaması gerekiyor ve birde işveren sizi işten çıkarmalı yani kendi isteğinle çıkarsan işsizlik maaşı alamazsın işverenden sizi işten çıkardığına dair belge alıp işkura başvurmalısınız işten çıkarılıp belgenizi aldıktan sonra 1 ay içinde başvurmalısınız 1 ayı geçerse kabul olmaz ve geriye dönük toplamda 600 gün sigortalı olmalısınız

Comment from osman
Time 1 Ağustos 2012 at 20:40

2000 yılından bu zamanakadar çalıştım şimdinekadar tazminat alabilirim

Comment from anonim
Time 6 Ağustos 2012 at 13:08

arkadaslar ben elektrikci olarak santiyelerde calısıyorum bız santıyelerde calısırken maasımız asgaridn gosterılıyo bundan gectık ama santıye bıtttıkten sonra sırket dıyorkı su santıyeye gececeksınız bız olmaz dıyoruz cıkısa zorluyorlar yani istifaya benim gibi cok arkadas magdur bu konuda adam memleketınde santıye ama bıtmıs gıtmek ıstemıyo baska yere

Comment from anonim
Time 6 Ağustos 2012 at 13:11

yani issizlik parası alabilirbiyim birde her santiyeye geciste giris cikıs yapilıyo bize zararı ne

Comment from gonca
Time 7 Ağustos 2012 at 10:59

işsizlik maaşını internetten nasıl başlatabilirim.

Comment from Anonim
Time 3 Eylül 2012 at 11:21

BENIM 670 ĞÜN SİGORTAM VAR İŞTEN ÇIKTIM ACABA İŞŞİZLİK MAISI ALABILIRMIYIM BANA YARDIMCI OLAN ARKDASLARA TESEKKR EDERM

Comment from yusuf küçükoğlu
Time 6 Eylül 2012 at 12:21

ben 28 ekim 2005 – 30 ekim 2008 tarihleri arasında ortağı olduğum şirkette sigortalıydım ve işsizlik maaşı almadım sorum biraz saçma olacak acaba benim geçmiş tarihli işsizlik maaşımı almam mümkün olabilirmi şirket resen kapanış verildi… saygılarımla …

Comment from Engin
Time 27 Eylül 2012 at 17:35

ıyı günler ben BMC çalışanıyım fakat son 5 aydır maaş ödenmesinde zorluk yasıyoruz sözleşme gereği ihtar çekıp işten ayrılıp hakkımızı alıyormuşuz fakat işsizlik sigortasını nasıl alırız sigortamız odenıyor fakat ben son 4 ay içinde 50 gün raporluydum kolum kırık olduğu için nasıl bır yol izlemeliyim bilgi verirseniz sevinirim

Comment from merhaba
Time 8 Ekim 2012 at 18:30

merhaba ben 10/05/2012 tarihinde işten çıkarıldım işten çıkarıldıktan hemen sonra işkur’a başvurdum, son üç yılda 576 günüm çıktı işsizlik maaşı almaya hak kazanamadım eksik günleri hangi tarihe kadar tamamlarsam işsizlik maaşı alabilirim ve hangi şartlarla eksik günlerimi tamamlayabilirim?

Comment from hikmet
Time 15 Ekim 2012 at 16:32

30.09.2012.taeihinde işime sonverilmiş işten cikartilar beni işkur katiköy şübesine isizlik maaşi almak icin 15.gün oldu muracaat etiğim hala binetice cikmati toplam calişmiş günüm 1853 gün ben alamiyorumi isizlik maişi beni engisa sürete bilkilentirirsaniz cok memnun olurum bekliyorum 542.4132161 hikmet süicmez fintikli mah sarmaşiksok no249 maltebe istanbul

Comment from hikmetsüicmez
Time 15 Ekim 2012 at 16:40

cok acil yartiminizi bekliyorum saygilarimla berişan halteyim

Comment from mert
Time 23 Kasım 2012 at 20:43

merhaba ben işten cıkarıldım ama cıkış göstermiyolar napa bilirim

Comment from Adem
Time 26 Kasım 2012 at 15:44

sözleşmemiz bittiği için şuanki işyerinde çalişmak istemiyorum.yani tekrar yeni sözleşmeye imza atmayacağim,birnevi kendi isteğimle işten ayrilmiş olacağim.bu durumda işsizlik maaşi ve tazminat alabilirmiyim.

Comment from nihal
Time 28 Aralık 2012 at 19:16

merhaba 2008-2011 yıllarında sigortalı olarak çalıştım evlilik ve şehir değikliği sebebiye işten ayrılmak durumunda kaldım 7 aydır işsizim işsizlik sigortasından yararlanabilirmiyim yaralnırsam geçmişe dönüklü işsizlik maaşı alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim..

Write a comment